Zasady odpłatności

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej.

Aktualnie odpłatność za pobyt w DPS wynosi  7900,00 zł

Opłaty za pobyt w DPS ponoszą:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi tzn. rodzina w linii prostej: dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków, z uwzględnieniem kryterium dochodowego tj.: jeżeli syn lub córka gospodarują samotnie, a rodzic jest skierowany do Domu Pomocy Społecznej, to ponoszą odpłatność za pobyt rodzica, tylko wtedy jeżeli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego w chwili obecnej jest to kwota 2328,00 zł dla osoby samotnej,   w przypadku osoby w rodzinie  300% kryterium dochodowego wynosi 1800,00 zł  na 1 członka rodziny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu, wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości .

Rodzeństwo nie jest rodziną w linii prostej, tzn. brat nie ma obowiązku płacić za siostrę.

  1. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ma obowiązek ponoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do DPS i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę.Comments are Closed